ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

 

     ФОП Білоус Тарас Васильович, надалі за текстом «Провайдер», в особі підприємця Білоуса Т.В., що діє на підставі Свідоцтва, включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій під номером № 1465 за рішенням НКРЗІ від 24.06.2020р. керуючись Законом України «Про телекомунікації» №1280-IV від 18.11.2003р., Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 р., ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, та основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012р. №624  публікує цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором  – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

 

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
Публічна оферта – пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 ЦК України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, на визначених умовах, що містяться в публічній оферті.
Договір – домовленість між Провайдером та Абонентом, про те, що Провайдер надає, а Абонент отримує послуги на умовах публічної оферти в момент акцепту Абонентом його умов, за яким Провайдер зобов’язується на замовлення Абонента надавати телекомунікаційні послуги, а Абонент – їх оплачувати. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору є актуальними тільки до подальшої зміни їх умов.
Абонент – фізична особа, споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
Акцепт – повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
Додаткові послуги – послуги Провайдера, які не входять у відповідний обраний Абонентом тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.
 Кінцеве обладнання – обладнання, яке належить Абоненту, або використовується Абонентом, призначене для  з’єднання з телекомунікаційною мережею Провайдера з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем,  тощо).
Підключення (відключення) – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі Провайдера.
Телекомунікаційна мережа (мережа) – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
Телекомунікаційна послуга (послуга) – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій.
 Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Ця інформаційна система є сукупністю об’єднань приватних і громадських комп’ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли.
Планові роботи – планові профілактичні (регламентні) роботи, виконання яких може призвести до тимчасового планового призупинення надання послуг та/або погіршення якості послуг на час проведення планових робіт.
Припинення надання послуг – припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього, або у зв’язку з відключення кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.
 Розрахунковий період – інтервал часу, починаючи з дати підключення Абонента до послуг, тривалістю в один календарний місяць.
 Особистий кабінет – спеціальний розділ на сайті послуг, доступ до якого Абонент отримує за допомогою мережевих реквізитів
Особовий рахунок –форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження грошових коштів Абонента і списання цих коштів на оплату Послуг за цим Договором.
Офіційний сайт Провайдера– веб-сторінка в мережі Інтернет (https://happy.net.ua), яка є офіційним джерелом Провайдера та забезпечує висвітлення діяльності Провайдера, зокрема, містить перелік та умови надання його послуг, перелік дозволених документів, а також інші матеріали інформаційного характеру.
Логін і Пароль – один з видів мережевих реквізитів, що надається Абоненту при реєстрації і однозначно ідентифікує його в Мережі.
IP-адреса – унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Провайдером та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.
МАС-адреса – унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).
Тарифний план — сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємопов’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Провайдер надає Абоненту Послуги цілодобового доступу до глобальної мережі Інтернет на протязі дії цього Договору відповідно до Додатків. Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках цього договору, їх характеристика та вартість визначені в Особистому кабінеті та/або на веб-сайті Провайдера https://happy.net.ua
2.2 Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.
2.3. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Провайдера. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.
2.4. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
2.5. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом конклюдентних дій, визначених п.п. 3.1., 3.2 Договору, і в такому випадку Абонент вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору.
 
3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
3.1 Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідченням повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є факт першого з’єднання Абонента з мережею Інтернет використовуючи Авторизаційні дані та/або внесення грошових коштів на поточний рахунок Провайдера.
З моменту першого з’єднання Абонента з мережею Інтернет використовуючи Авторизаційні дані та/або внесення грошових коштів на поточний рахунок Провайдера Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання Договору в цьому випадку є дата авторизації.
3.2 Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору користувалися Послугами Провайдера, свідченням повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є подальше використання та оплата Послуг Провайдера. З моменту оплати Послуг Провайдеру фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і цей Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.  Датою укладання Договору  у цьому випадку є дата оплати  Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.
3.3 Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору, протягом десяти календарних днів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Сторони зобов’язуються дотримуватись умов Даного Договору та добросовісно співпрацювати в його рамках.
4.2. Провайдер зобов’язується:
4.2.1 Зареєструвати наступну фізичну адресу кінцевого обладнання Абонента на серверi Провайдера, а також надати Абоненту унікальне ім’я (логін) та пароль, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту ознайомлення з умовами Договору та оплати вартостi пiдключення згідно із Додатком  до цього Договору.
4.2.2 Надавати Абоненту доступ до мережі Інтернет через мережу “Happy.net.ua” та підтримувати електронну поштову скриньку Абонента протягом усього терміну дії цього Договору.
4.2.3 В разі відсутності доступу Абонента до мережі “Happy.net.ua” та до мережі Інтернет невідкладно вживати заходи щодо його відновлення в терміни згідно чинного законодавства України. Якщо буде виявлено, що доступ до мережi вiдсутнiй по причинi несправностi обладнання Абонента, вiдновлення доступу покладається на Абонента.
4.2.4 Приймати та розглядати заяви та скарги Абонента в терміни відповідно до чинного законодавства України.
4.2.5 Замінити мережеві реквізити Абонента (логін, пароль, mac-адресу) за письмовою заявою Абонента протягом 2(двох) робочих днів з моменту отримання такої заяви.
4.2.6 Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання,  проведення планових профілактичних робіт, а також обставин  непереборної сили, які спричинили неможливість надання Послуг (розділ 7 цього Договору), у т.ч. актів, рішень державних органів.
4.2.7 Своєчасно зараховувати грошові кошти, внесені Абонентом на Особовий рахунок.
4.2.8 Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг.
4.2.9 Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
4.2.10 Попереджати Абонента про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення кінцевого обладнання у випадках і у порядку, передбаченим цим Договором;
4.2.11 Провайдер не гарантує можливість з’єднання між Абонентом та обладнанням Провайдера на швидкості, параметри якої вказані в умовах Тарифного плану, у випадках, що викликані причинами, що не залежать від Провайдера, в т.ч. якістю обладнання Абонента та/або третіх осіб, якістю мереж та/або їх частин, які не є власністю Провайдера.

4.3 Абонент зобов’язується:
4.3.1 Своєчасно згідно з розділом 5 цього Договору вносити абонентську плату на розрахунковий рахунок Провайдера.
4.3.2 Не підключати сторонніх осіб до мережі “Happy.net.ua” через з’єднання, надане згідно цього Договору.
4.3.3 Не поширювати в мережі “Happy.net.ua” та в мережі Інтернет заборонену чи конфіденційну інформацію, а також спам та інформацію, яка порушує права інтелектуальної власності.
4.3.4 Самостійно стежити за станом використання придбаного ресурсу доступу до мережі Інтернет.
4.3.5 В разі відсутності доступу до мережі “Happy.net.ua” та до мережі Інтернет невідкладно повідомляти Провайдера за телефонами  (0382) 61-88-88, 067-380-70-11, 093-314-33-00 (технічна підтримка).
4.3.6 Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки до нашого телекомунікаційного  вузла або оптичної муфти на теритоторії відповідальності Абонента та не допускати його псування.    
4.3.7 Під час грози або інших стихійних явищ від’єднати мережевий кабель від свого кінцевого обладнання.
4.3.8 Надати згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 
4.3.9 Вчасно знайомитись зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується для Абонентів у будь-якому зручному джерелі: на веб-сайті Провайдера https://happy.net.ua,  у Представників Провайдера, тощо. Абонент не має право пред’являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що публікується для нього.
 4.3.10 Не виконувати своїми силами та не допускати сторонніх осіб до виконання робіт  з  ремонту абонентської ділянки Мережі.
4.3.11 Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Провайдером за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.
4.3.12 У разі необхідності (на вимогу представника Провайдера),  у день надання  доступу до Послуг підписати документи, що підтверджують надання Послуг. При цьому будь-яка особа, що надала представникам Провайдера доступ у приміщення до місця розміщення кінцевого обладнання  Абонента та підписала необхідні документи, вважається уповноваженою на це Абонентом при відсутності спеціальної письмової довіреності.                                                                     
4.3.13 Забезпечувати доступ фахівців Провайдера до місця розміщення кінцевого обладнання  Абонента і Провайдера для проведення робіт з підключення до Послуг, а також у разі проведення планових або ремонтних робіт.                                                
4.3.14 Надавати спеціалісту Провайдера інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом та третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності та комунікацій в приміщенні Абонента (попадання у труби, електропровід, тощо).
4.3.15 Забезпечувати збереження Обладнання Провайдера, встановленого в Абонента.
4.3.16 Не змінювати налаштування Мереж (IP-адреса,  MAC-адреса та інше).
4.3.17 Нести  відповідальність  за  зміст  інформації,  що передана  Абонентом  через  мережу  Інтернет.
4.3.18 Не поширювати за допомогою Послуг Провайдера інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам  поведінки.
4.3.19 Не використовувати Послуги Провайдера з метою несанкціонованого доступу до комп’ютерів користувачів Мережі Інтернет, а також до комп’ютерів і обладнання Провайдера.
4.3.20 Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.
4.3.21 Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов`язкових реквізитів
4.3.22 Все активне обладнання, яке встановлене в будинку (квартирі) абонента та кабель (оптичний, мідний) являються власністю провайдера (окрім роутера)
4.3.23 Абонент зобов’язаний забезпечити збереження обладнання провайдера та кабелю (оптичного, мідного), яке встановлене у нього.

4.4. Провайдер має право:
4.4.1 Вимагати своєчасної оплати Абонентом послуг.
4.4.2 В залежності від зміни нормативних актів, тарифів на послуги зв’язку, введення додаткових обов’язкових платежів, збільшення собівартості надання послуг, погіршення економічної ситуації в Україні, змінювати ціни на послуги, повідомивши Абонента за 7 (сім) днів до їх запровадження шляхом оприлюднення їх на офіційному сайті https://happy.net.ua. У випадку виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих Послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента.
4.4.3 Призупинити надання послуг у випадку порушення Абонентом п.п.4.3.1-4.3.3 даного Договору, а також в разі порушення  норм чинного законодавства України.
4.4.4 При проведенні робіт, пов’язаних з ремонтом і налаштуванням окремих вузлів Мережі, призупинити надання Послуг з обов’язковим повідомленням Абонента не менше ніж за добу шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 4.3.9 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без попереднього повідомлення.
4.4.5 Розірвати цей Договір у порядку, викладеному у Розділі 9 цього Договору.
4.4.6 При виникненні вірусної активності на комп’ютері Абонента – відключити Абонента від Мережі та підключити лише після проведення необхідних профілактичних заходів, тобто видалення вірусної інформації з комп’ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Провайдером.
4.4.7 Направляти на поштову або електронну адресу Абонента повідомлення, пов’язані з наданням Послуг за Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів.

4.5. Абонент має право:
4.5.1 Користуватися  послугами та інформаційними ресурсами мережі Інтернет, включаючи електронну пошту.
4.5.2 Отримувати інформацію про використання придбаного ресурсу (http://stat.happy).
4.5.3 Замінити свої мережеві реквізити згідно письмової заяви (тільки за наявності паспорта).
4.5.4 Достроково припинити дію цього Договору при умові попередження Провайдера не менше ніж за 30 днів.
4.5.5 Один раз на календарний місяць змінити тарифний пакет згідно діючих на момент зміни тарифів Провайдера, при цьому, перехід на тарифний план з меншою абонентською платою здійснюється за письмовою заявою абонента та коштує 25,00 гривень, а перехід на будь який тариф з більшою абонентською платою – безкоштовний.
4.5.6 Не сплачувати абонплату за весь час пошкодження (аварії) мережі „Happy.net.ua”, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента (п.6.2).
4.5.7 На повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг.
4.5.8 Отримувати консультації від служби технічної підтримки Провайдера стосовно надання Послуг.
4.5.9 На повторне надання Послуги після оплати заборгованості та робіт з повторного підключення до Мережі .
4.5.10 Переустановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп’ютери.
4.5.11 Відмовитися від розсилки на свою адресу повідомлень, пов’язаних з наданням Послуг Провайдером за цим Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів, шляхом подання письмової заяви Провайдеру.
4.5.12 Подавати заяви та скарги щодо Послуг. Заяви чи скарги подаються в письмовому вигляді у відділ обслуговування абонентів, де реєструються та розглядаються уповноваженими особами Провайдера у строки визначені законодавством.
4.5.13 Не погодитися зі зміною цін на Послуги згідно з п. 4.4.2 Договору, письмово повідомивши про це Провайдера протягом не більш ніж трьох робочих днів із дати отримання повідомлення від Провайдера про такі зміни. У цьому випадку строк цього Договору припиняється із дня введення нових цін та Тарифних планів на Послуги. Якщо на протязі десяти календарних днів Абонент не повідомив Провайдера про свою незгоду з новими Тарифними планами на надання Послуг за цим Договором, то Абонент вважається таким, що згідний із новими Тарифними планами, і взаєморозрахунки за цим Договором проводяться на підставі нових Тарифних планів.

5. РОЗРАХУНКИ І САНКЦІЇ
5.1 Абонплата нараховується з дня пiдписання акту про надання доступу до мережi “Happy.net.ua”.
5.2 Абонент купує у Провайдера ресурс за діючими  на момент оплати цінами Провайдера. Придбаний Абонентом ресурс  залишається сталим у випадку будь-яких наступних змін цін Провайдера.
5.3 Абонентську плату Абонент сплачує до 1 числа місяця згідно рахунку, який виставляє Провайдер з 20 числа попереднього  місяця. Неотримання рахунку не звільняє Абонента від обов’язку здійснити оплату фактично отриманих послуг за цим Договором.
5.4 Розрахунковий місяць дорівнює календарному. Невикористаний обсяг прийнятої/переданої інформації, врахований в абонплаті, на наступний розрахунковий період  не переноситься.
5.5 При несплаті в зазначений термін Провайдер залишає за собою право припинити надання послуг з подальшим нарахуванням абонентської плати. Відновлення надання послуг має відбутися після сплати заборгованості. При несплаті заборгованості Провайдер має право нараховувати пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг в розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня.
5.6 Визнання Договору таким, що не діє, не звiльняє Абонента вiд оплати заборгованостi та пенi.
5.7 Оплата послуг проводиться Абонентом за цінами, згідно Додатку, який є невід’ємною частиною цього Договору. При перерахуванні коштів Абонент зобов’язаний вказувати призначення платежу.
5.8 При зміні Абонентом тарифу, новий тариф вступає в силу з дати підписання Додатків до цього Договору, де зазначено обраний тариф, а також акту про надання доступу до мережi “Happy.net.ua” за новими умовами. 
5.9 Абонент оплачує рахунки Провайдера за користування платною iнформацiєю, якщо власник платної iнформацiї надiшле рахунки Провайдеру.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у відповідності із чинним законодавством України.
6.2 Провайдер вiдповiдає:
– за цілодобове забезпечення роботи свого обладнання для надання  доступу до мережi “Happy.net.ua”.
6.3 Провайдер не несе відповідальності:
– за дію зв’язку в напрямку від кінцевого інтерфейсу телекомунікаційної мережі Провайдера в сторону обладнання Абонента;
– за оперативну роботу персоналу Провайдера;– за будь-який збиток, нанесений Абонентові,  у результаті дій нездоланної  сили: затоплення, урагани, грози  та інше;
– за погіршення якості  Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Провайдера;
– перед третіми особами, якщо їм буде спричинений збиток, пов’язаний з використанням Послуг Провайдера, що надаються Абонентові, як те: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інше;
– провайдер не несе відповідальності за збитки, що були спричинені третім особам, при підключенні та наданні доступу до Мережі, якщо такі збитки були спричинені у зв’язку з тим, що представники Провайдера не знали і не могли знати про можливості настання подій, що спричинили такі збитки, та/чи користувалися для виконання своїх зобов’язань за цим Договором інформацією, обладнанням тощо, які були надані представниками Абонента або Абонентом безпосередньо;
– у разі неусунення Провайдером недоліків (перешкод), які унеможливлюють користування Абонетом послуг Провайдера протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заяви про це (п. 4.3.5), абонентська плата за цей час Абоненту не нараховується, а у разі не усунення недоліків (перешкод) протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заяви – Провайдер компенсує Абоненту, на вимогу останнього, абонентську плату за той період, коли був відсутній доступ до послуг Провайдера.
6.4 Абонент вiдповiдає:
– за своєчасну оплату послуг Провайдера згiдно умов Даного Договору;
– за своєчасне повiдомлення персоналу Провайдера про вiдсутнiсть доступу;
– за збереження в таємниці паролів доступу до мережі “Happy.net.ua” та мережі Інтернет, наданих Провайдером.
6.5 Провайдер не вiдповiдає за вiдсутнiсть зв’язку з тими сегментами мережі Інтернет, доступ до яких забезпечується серверами i каналами мережi Інтернет, що не належать Провайдеру, а також точнiсть, достовiрнiсть i якiсть iнформацiї, одержаної Абонентом iз мережi.
6.6 Провайдер не несе вiдповiдальностi за будь-якi затримки в виконаннi обов’язкiв за Даним Договором, що виникли через обставини, якi ним не контролюються, в тому числі безпідставне перешкоджання сторонніми особами вільному доступу до обладнання Провайдера.
6.7 Провайдер не вiдповiдає за захист програмного забезпечення, що встановлене на персональному комп’ютері  Абонента  (в тому числі антивірусний захист).
6.8 За навмисне чи ненавмисне втручання  в роботу мереж “Happy.net.ua” та Інтернет, що призвело до дестабілізації процесів, які впливають на якість послуг, що надаються іншим абонентам, або знищення інформації інших абонентів незалежно від того, було це здійснено працівниками Абонента чи іншими особами з використанням технічних засобів та мережевих реквізитів Абонента, Абонент відшкодовує Провайдеру заподіяні збитки в повному обсязі.
6.9 Абонент, використовуючи послуги мереж “Happy.net.ua” та Інтернет, самостійно відповідає за наслідки, спричинені його діями (особисто або іншими особами під його мережевими реквізитами), особі чи майну громадян, юридичним особам, державі або моральним принципам суспільства.6.10 Абонент відповідає за коректну роботу свого обладнання (належне заземлення, наявність необхідного програмного забезпечення і таке інше), яке використовується для отримання послуг згідно умов цього Договору. В разі некоректної роботи обладнання Абонента, що призвело до дестабілізації роботи обладнання Провайдера та інших користувачів, Провайдер може тимчасово відключити обладнання Абонента від мереж “Happy.net.ua” та Інтернет.6.11 Невиконання Абонентом своїх зобов’язань може бути підставою для одностороннього розірвання Договору Провайдером з таким Абонентом. Подібні дії не звільняють Абонента від сплати боргу.
 
7. УМОВИ ФОРС-МАЖОР
7.1 Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: пожежа, повінь, землетрус, смерч, ураган, зсуви, селеві потоки,снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
 
8. ЗМIНА УМОВ ДОГОВОРУ I СУПЕРЕЧНI ПИТАННЯ
8.1 Умови Договору можуть бути вiдмiненi, змiненi або доповненi тiльки за згодою Сторiн.
8.2 Всi суперечнi питання щодо Даного Договору вирiшуються за згодою Сторін. Якщо Сторони не дiйшли згоди, суперечнi питання вирiшуються  згiдно чинного законодавства України в господарському судi.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті послуг.
9.2. Договiр  укладається термiном на 1 рiк i продовжується на той же період та на тих же умовах кожного наступного разу, якщо нi одна з Сторiн не заявила письмово другiй Сторонi про визнання Договору таким, що не діє, за один мiсяць до закінчення дiї Договору.
9.3. Договiр може бути визнаним таким, що не діє:– за ініціативи однієї із Сторiн, про що письмово повідомляється в 30-денний термін ;– при невиконаннi Абонентом п.п. 4.3.1-4.3.3 даного Договору;
– за ініціативи однієї із Сторiн, про що письмово повідомляється в 30-денний термін ;
– при невиконаннi Абонентом п.п. 4.3.1-4.3.3 даного Договору;
– при незгоді Абонента на нові тарифи i ціни на послуги, що надаються за даним Договором, але повідомивши письмово в 30-денний термін;
– у разі припинення Провайдером діяльності з надання Послуг, про що Провайдер зобов’язаний попередити Абонента не пізніше ніж за три місяці.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Абонент дає згоду на на обробку його персональних даних.10.2 Провайдер зобов’язується обробляти персональні дані Абонента в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Абонента по відношенню до його персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.3 Абонент погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках передбачених чинним законодавством України.
10.4  Відповідальність за дотримання прав суб’єкта персональних даних, що отримані Стороною, а також норм чинного законодавства України, що регулюють зберігання, обробку та використання таких даних, зокрема норма Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., несе Сторона, яка отримує відповідні дані в ході виконання зобов’язань за цим Договором та Додатками до нього.
10.5 Під обробкою персональних даних Сторони розуміють збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення і будь-які інші дії (операції) з персональними даними.